Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

SDH-Úpořiny

Historie

   

 

                         Rok 1946                                         8.1.1946

Ustanovení schůze občanů osady Úpořiny k zahájení sboru hasičů a jeho funkcionářů.schůzi zahájil Prokop Jos. přednosta stanice

ďsD v 19.50 hod. za účasti 29 členů a pozvaných hostů a to:

J. Fořt    okrskový velitel Bystřany č.12

J. Morávek    předseda Správní komise Bystřany

J. Kotera    hospodář. preferent.

Pokrátké debatě přikročeno k volbě funkcionářů na výbor.Jako velitel sboru svolen  jednohlasně B.Jan .

Po skončené volbě provedena sbírka mezi členstvem.Potom debatováno o stavu stříkačky,inventáře a hydrantů.

Podán návrh,aby sbor po schválení uspořádal hasičský bál k získání finančních prostředků pro potřby sboru.

                          Schůze skončena ve 21.45 hod.

                   Úpořiny dne                  15.1.1946

Výborová schůze sboru hasičů v Úpořinách.Schůze zahájená ve 20.30 hod. za přítomnosti devíti členů výboru.

Projednán stav hasičské zbrojnice a konstatován tento stav:

1 ruční stříkačka

1 dvoukolový naviják a asi 100m hadic

2 díly (třídílného vysouvacího žebříku) třetí díl chybí

8 vojenských helem

8 hasičských helem

5 nosníků pro hadice

3 sekyrky

Navrženo,aby stříkačka byla vyčištěna-zařídí strojník,dále vyšetřit stav spolkového plnění,poslat žádost OSH v Teplicích.

Dát zhotovit razítko.Projednáno uspořádání maškarní veselky na masopustní úterý a další podrobnosti s touto zábavou.

Navrženo,aby byli vybráni dva delegáti do schůze sboru hasičů v Bystřanech a přednesena žádost o podpoření této zábavy.

Na této schůzi získány informace od Fořta,který referoval o časteč. stanovech hasičstva.Např. hlášení inventáře:

OHJ v Teplicích,členský roční příspěvek,............atd.

Nové pojmenování:,,Sbor hasičů''

                                  Schůze skončena ve 23.00 hod.

                                                                                                           Rok 1947

Valná hromada konaná dne 3.1.1947 v hostinci v Úpořinách.valnou hromadu zahájil ve 20.00 hod. velitel sboru za přítomnosti

21 členů.Konání valné hromady určeno na 19.00 hod. jelikož se nedostavil dostačující počet členů bylo zahájení valné hromady

odloženo o jednu hodinu později.Velitel zahájil valnou hromadu přičemž poukázal na nepoutanou činnost sboru v roce 1946

a svojí funkci jako velitel omlouval jednotku tím, že při jeho volbě 26.2.1946 přijal svoji volbu s určitými výhradami,na které

opětovně poukazoval a prohlásil že rezignuje, na místo velitele sboru a po té žádá bratra jednatele a pokladníka, aby podal

zprávu o činnosti sboru a o pokladním stavu.Bratr jednatel ve svém projevu konstatuje všeobecný nezájem o sbor, žádá

všechny přítomné členy k upřímné spolupráci všech a hlavně apeluje na funkcionáře, aby každý svojí funkci zastával

poctivě a svědomitě a aby byla tato nutná a potřebná insituce pro všechny občany uvedena do budoucna v opravdovou činnost.

Svoji přerušeno nečinost omlouvá úrazem, který utrpěl v měsíci květnu si vyžádala čtyři měsíce léčení.Předčítá zápisy o schůzích

od doby ustavení se sboru a poté podává zprávu pokladní.Oznamuje členstvu jak naložil s pokladní hotovostí, kterou uložil

na vkladní knížku a tuto uložil do pokladny U.V.O. v Bystřanech a v době jeho choroby, za za což mu bylo projeveno uznání.

Pak přikročeno k volbě podle programu-nového velitele sboru a na návrh byl zvolen jednohlasně Tyle V.,který děkuje za

důvěru,volbu příjmá a slibuje, že svojí funkci bude poctivě zastávat.Potom navrženo,aby byla svolána výborová schůze

na které se má projednávat konání bálu.Tím byl program vyčerpán a zahájena volná debata o aktivních otázkách sboru.

                                 Valná hromada skončena ve 22.00 hod.

                                                          Rok 1948

Výborová schůze konána dne 6.1.1948 v Úpořinách za přítomnosti 10 členů.Schůzi zahájil starosta Moučka J. a prohlásil

že dnešní schůze je svolána pro přípravné práce pro valnou hromadu, která se koná dne 8.1.1948 poté se tázal jak má být

postupováno,velitel navrhl, aby byly navrženy 4 členové, kteří sestaví kandidátku pro příští výbor,navrženy byli tyto členové:

Musil,Brejcha,Lisec a Heller.Potom přikročeno k volné debatě, kde byly projednány podrobnosti stavby Hasičské sbrojnice.

Po vyčerpání podrobností byla schůze skončena ve 22.30 hod.                                                                                               

 

 

 

 

                               Rok 1949

Valná hromada konaná dne 23.1.1949 v bývalém hostinci v Úpořinách.Valnou hromadu zahájil v 15.00 hod. bratr starosta

Titěra J. za přítomnosti 16 členů sboru a 4 hostů.Konání valné hromady bylo stanoveno na 14 hodin, jelikož se nedostavili

všichni členové sboru,rozhodl starosta sboru , aby konání valné hromady bylo právoplatné bylo posunuto o 1 hod. později.

Starosta sboru zahájil valnou hromadu v jeho úvodu přivítal přítomné hosty a členy sboru.Jako hosté se zůčastnili za OHJ

br.Nipl J. a br. Fořt J. okresový velitel.Za K.S.Č. Josef Š. vysvětlil důvody a slíbyl , že v roce 1949 vynasnaží , aby za

spolupráce hasičského sboru s K.S.Č. novou zbrojnici mohl co nejdříve dostavět.Zápis schválen a podepsán Lisecem V. 

a Hellerem V. správa starosty a velitele.Veškerá činnost ve sboru byla vždy projevena na výstavbě zbrojnice a oba

funkcionáři poděkovali jménem br. Titěry.Ve volné debatě projednány veškeré práce, které budou třeba k vybudování

hasčské zbrojnice.Po přátelské debatě br. starosta skončil v 18.30 hod.

                                                                                                      Rok    1950                                                                                                                                   

Zápis členské schůze konané 5.8.1950 v nádražních sektorech v Úpořinách.Schůzi zahájil velitel br. Pechánek ve 20.30

za přítomnosti 13 členů sboru.Po zahájení br. Pechánek navrhl, aby slavnost otevření Hasičského domu byla odložena

na pozdější datum asi o 1 nebo 2 týdny, vyzval přítomné členy, aby tento návrh byl prodiskutován.Usnesení k tomuto

bodu bylo:slavnost pořádati tak jak bylo již předem ujednáno a to dne 13.8.1950.

Dále byli projednány podrobnosti co slavnosti se týče.Br. Kabourek žádá všechny členy, aby každý přispěl pomoci

na dohotovení zbrojnice a aby se urychleně pracovalo na stáncích pro buffet a postavení tanečníhi parketu.

Po vyčerpání programu br. Pechánek schůzi ukončil.

                                                                                                         Rok  1951

Zápis členské schuze konané dne 26.11.1951 v místnosti Hasičského domu v Úpořinách.Starosta zahájil schůzi

ve 20.30 hod. Br. Súnek oznamuje výsledek pokladny z hasičské zábavy,která se plně vydařila,úplné vyůčtování bude

v příští schůzi.Br. B. oznamuje ,že hasičský ples,který byl odhlasován není prozatím možno provádět,jelikož dosud není

známo zda sál bude zadán.Dále br. Súnek a br. K. podávají zprávu o průběhu příprav novích prací na slavnosti což bylo

hlavním programem této schůze.Schůze ukončena ve 22.30 hod.

                                Rok 1952

Zápis členské schůze konané 28.8.1952 v Hasičském domě v Úpořinách.Schůzi zahájil br. starosta Titěra ve 20.30 hod. za

přítomnosti všech bratrů.Zápis nebyl čten.V neděli 17.8.1952 byl aktiv velitelů v Teplicích, kterého se zůčastnil br. Pechánek,

který nám vysvětlil.Jako 1.) uvedl dáti do pořádku legitimace, sepsat všechny členy.2.) nábor dorostu, který nahradí činné

členy ve sboru, 3.) soutěž, která pojímá 3 disciplíny.Po jejich splnění členové mohli získat odznaky za vzorného hasiče.

Potom bylo projednáno vybrání příspěvku od členů za rok 1951 a 1952, členové rozhodli odevzdat legitimace 3 členů, kteří

změnili bydliště.Sbírku příspěvků a nábor nových členů povedou br. Bubenka a br. Pechánek, kteří toto provedou během

týdne od 25.8.1952 do 1.9.1952.Schůze ukončena ve 22.30 hod.

                                                                                                      Rok 1953

Zápis členské schůze konané 11.1.1953.Schůzi zahájil br. Titěra ve 20.hod. za přítomnosti 10 členů.Br. Šimek přečetl zápis

z poslední schůze konané 22.12.1952.Zápis byl všemi členy schválen.Vybírání příspěvku na rok 1951 a 1952.Tyto příspěvky

vybrali br. Pechánek a br. Bubenka.Br. Pechánek hlásí, že mají vybráno.Br. Titěra se ptá br. Pechánka zdali provedli nábor

členů do hasičstva.Br. Pechánek odpovídá, že toto provedou do příští schůze, která se bude konat 16.1.1953.Br. Titěra se ptá

na správu, kterou měl přednést br. Bubenka o pořádání plesu nebo jiné zábavy.Na toto odpověděl br. Pechánek, řekl že

nemůžeme žádné zábavy v 1 čtvrtletí pořádat, protože nemáme žádné zábavy plánovány u M.N.V. ve Rtyni.Dále bylo přikročeno

k přípravám na valnou hromadu.Br. Šimek přečetl, došlé pokyny pro konání valných hromad.Br. Titěra upozorňuje, aby bylo

dodržováno došlých pokynů.Po těchto slovech bylo přikročeno k ustanovení návrhové komise.Do návrhové komise byli

zvoleni tito bratři: V. Heller, J. Duchoslav, J. Pechánek, V. Kabourek, Č. Šimek, Kšonda.

                                 Rok 1954

Zápis výroční schůze konané 27.3.1954 v kůlturním domě v Úpořinách.Schůzi zahájil Titěra za přítomnosti 20 členů.Po zahájení

Šimek přečetl poslední výroční schůze konané 22.2.1953.Soudruh Bubenka se ptá jak byla organizačně připravená schůze, že není

přítomno více členů.Titěra toto vysvětluje tím, že O.H.J. nám naplánovala konání val. hromady na den 31.ledna a delegovaný

Valda se nedostavil, tedy se vůbec nezačalo a bylo rozhodnuto na dobu pozdější.Kabourek referoval obsah velitelského dne,kterého

se zůčastnil.Mimo jiné řekl že letošní soutěž bude v 1 neděli v červnu bude lépe organizovaná a do té doby bude každé soutěžící 

družstvo vystrojeno novými modrými vzory cvičného oděvu.Jako další bod programu schůze byla volba nového výboru po rok

1954-1955.Proběhlo mnoho připomínek, aby nový výbor byl opravdu na svém místě.Ludvík Zajáček namítá na špatnou docházku

některých Soudruhů na cvičení, připoměl že je třeba dodržovat určený termín.Po vyčerpání programu byla scůze ukončena ve

22.45 hod.

                                                                                                     Rok 1955

Schůzi zahájil předseda Kabourek ve 21.hod. to jest o hodinu později za přítomnosti 13 členů.Činnost jednoty za uplynulý rok

nebyla vůbec žádná.Jednatel Kšonda za celý rok žádnou činnost nevyvíjel a též žádnou došlou poštu nevyřídil.Jako druhý důvod

nečinnosti předkládá předseda Kabourek, že skoro všichni činní členové jednoty jsou též členy vesnického klubu v Úpořinech, který

jest aktivné činný rok, že všechen volný čas byl věnován tomuto nově založenému spolku a tímto činnost upadla.Při tomto jednání

dodává Kabourek návrch, aby místní jednota převzala pod svojí organizaci vesnický klub s kůltůrním domem, který není zcela

dokončen.Schůze byla ukončena ve 22.45 hod.

                                                                                                     Rok 1956

Zápis výroční schůze konané dne 10.1.1956.Schůzi zahájil s. Pechánek ve 21.hod. ,o hodinu později než určeno za účasti 11 členů.

Soudruh Pechánek přečetl poslední zápis, který byl všemi členy schválen.Soudruh Pechánek sebekriticky přiznává že výbor

nepracoval jak pracovat měl a to z důvodů že neměl tolik času a též připomíná že celý výbor nese vinu jelikož na schůzi špatně

docházeli.Soudruh Pechánek též uvádí že se dorost zúčastnil okresní soutěže kde se jako první umístili a pak postupovali do krajské

soutěže kde se umístili velmi dobře.Tím s. Pechánek schůzi skončil ve 22.45 hodin.

                                                                                                       Rok 1957

Výborová schůze ČSPO konaná v hasičském domě dne 8.1.1957 za přítomnosti 6 členů.Schůzi zahájil za nepřítomného

předsedu s. Pechánek ve 20. hod.Hlavním programem této schůze byla příprava na výroční schůzi, která se má konat nejdéle

do 15.1. .Přítomní pak po uvážení připravili návrch na nový výbor pro rok 1957.Schůze byla ukončena ve 22.hod.

                                                                                                       Rok 1958

Zápis z výborové schůze konané dne 23.května 1958.Schůze se zůčastnili členové Pechánek,Plašil,Kabourek,Opočenský a další.

Schůzi zahájil předseda Pechánek ve 20.hod.Měl zde být proveden plán na celý rok 1958.V červnu filmy:Děti a žháři,požáry.

V červenci návštěva požárnické estrády požárníků z Bohosudova.V srpnu budou založeny nové hlídky, čili nebudou žádné

podniky ani programy plánovány.V září přednáška spojená s promítáním filmů:Hoří, PO v zemědělství.

                                                                                                     Rok 1959

Zápis z členské schůze konané dne 1.6.1959 v Hasičském domě v Úpořinech.Schůzi zahájil s. Bubenka ve 20.hod.

Byl přečten zápis z minulé schůze.Připomínky k tomuto zápisu: s. Pechánek a Bubenka správně provedli nábor na Okresní

soutěž požárních družstev.Úspěchem je veliká aktivita žáků, neúspěchem však pasivita mužů.S. Kabourek projedá na výboře

vyčištění malého rybníčka. Stejnokroje s. Pechánek rozdélil těm členům, kteří přišli na cvičení.S. Bubenka nemohl koupit

rádio z časové tísně.Rádio se zakoupí do žňových hlídek.Poté byl přečten oběžník vydaný OV-ČSPO v Teplicích pro měsíc

Květen 1959.Schůze byla zakončena ve 22.15 hod.

                                                                                                    Rok 1960

Zápis členské schůze konané dne 20.5.1960 ve 20.00 hod. v hasičském domě v Úpořinách.Přítomno 9 členů.Schůzi zahájil

s. Pechánek.

1.) Přečtení správy z minulé schůze.

2.) Přečtení došlé pošty ( dopis od s. Kubíčkové poděkování)

3.) Projednání Kutnohorské výzvy

4.) Přečtení měsíčníku ,,Požárník"

5.) Domovní prohlídky

6.) Projednání termínu na dokončení sušáku ( zařídí s. Zajáček)

7.) Zaslání dopisů s. L. Kšondoví a s. M. Kšondoví, aby vrátili vycházkové obleky.

                                                                                                      Rok 1961

Zápis z výroční členské schůze konané dne 10.prosince 1961.Schůzi zahájil MJ s. Bubenka v 15.20 hod. uvítáním hostů a členů MJ.

Schůze měla tento program:

1) Politický úvod, který přednesl s. Bareš

2) Přečtení zápisu z minulé výroční členské schůze

3) Zpráva o činnosti MJ za uplynulé funkční období-přednesl s. Bubenka

4) Předložení nové kandidátky výboru na rok 1962

5) Volba nového výboru

6) Volba člena na okresní konferenci

7) Usnesení

8) Diskuze

9) Zhodnocení schůze, které provedl zástupce OV ČSPO

10) Závěr

11) Volná zábava

                                       Rok 1962  

Výroční členská schůze 11.listopad 1962.Schůzi zahájil předseda MJ s. Bubenka v 15.45 hod. uvítáním hostů a požádal přítomné 

o uctění památky dvou zesnulých členů MJ.Potom seznámil přítomné s programem schůze:

1) Uvítání hostů

2) Politický úvod-přednesl s. Bareš

3) Přečtení zápisu z minulé výroční členské schůze

4) Zpráva pokladní

5) Zpráva o činnosti MJ za uplynulé funkční období

6) Předložení nové kandidátky výboru na rok 1963

7) Volba nového výboru

8) Volba revisní komise

9) Volba člena na okr. konferenci

10) Diskuze

11) Zhodnocení schůze

12) Závěr

13) Volná zábava

                                        Rok 1963  

Zápis z výborové schůze MJ ČSPO konané společně s radou žen dne 21.února 1963.Program schůze:

1) Termín na členskou schůzi

2) Použití restituce pro obec

3) Sestavení dohlížejcího výboru

4) Sjezd delegátů

                                                                 Rok 1964  

Zápis z výborové schůze konané dne 27.května 1964.Program schůze:

1) Rozdělení služeb na tradiční čaje

2) Účast na veřejném zasedání rady MNV v Bystřanech

3) Pořádání tradičních čajů

4) Výstavba chodníku v Úpořinách

5) Mezinárodní den dětí

                                         Rok 1965

Zápis výroční členské schůze ze dne 10.ledna 1965.Schůzi zahájil předseda MJ s. Pechánek ve 14.30 hod. uvítáním členů MJ

a zástupců OV ČSPO s. Beueše, MNV s. Dajče, záv. jednoty PO Dehtochemy v Úpořinách s. Moudrého a hostů.Na programu bylo:

1) Přečtení zápisu z minulé výroční členské schůze

2) Zpráva o činnosti MJ za uplynulé období

3) Zpráva velitele o činnosti PD

4) Zpráva pokladní

5) Seznámení s kandidátkou nového výboru

6) Volba nového výboru

7) Volba člena na okr. konferenci

8) Usnesení

9) Diskuse

10) Zhodnocení

11) Závěr a volná zábava

                                                                      Rok 1968

Zápis výroční členské schůze konané dne 7.1.1968.Program schůze:

1) Zahájení a přečtení zápisu z minulé schůze

2) Zpráva o činnosti MJ za uplynulé období

3) Zpráva pokladní

4) Volba nového výboru - delegátů na okr. konferenci

5) Diskuse

6) Usnesení,závěr a volná zábava

                                                                     Rok 1970

Členská schůze ze dne 9.4.1970 Úpořiny.Přítomní:Zajáček, Pechánek, Bubenka, Kabourek, Štěpánek .......

Program:

1) Domovní prohlídky

2) Školení strojníků

3) Školení preventistů

4) Otázka učenců na sále

5) Diskuse

                                                                    Rok 1971

Zápis z členské schůze ze dne 11.12.1971.Program schůze:

1) Hodnocení, domovní prohlídky

2) Zajištění plesu

3) Příprava výroční schůze

4) Záležitost sálu

5) Došlá pošta

                                                                                                                   Rok 1972

Zápis z ustanovující schůze konané dne 18.ledna 1972.Schůzi zahájil s. Zajáček a nechal zvolit předsedu, kterým se stal s. Bubenka.

s. Bubenka se ujal dalšího řízení schůze.Do jednotlivých funkcí byli zvoleni:

Předseda: J. Bubenka

Jednatel: V. Hejkal

Hospodář: Jos. Pechánek

Velitel: Ludvík Zajáček

Preventista: O. Opolický

Kultura: Jos. Simon

Řidič: Jos. Kozák a Jos. Simon

Náhradníci: Kubičková

                Štěpánek K.

                Bubenka ml.

Hodnocení výroční schůze bylo kladně hodnoceno.Z výzdobou sálu na ples se začne 4.2.1972.Kulturní plán činnosti bude vypracován

na příští výborové schůzi.

TOPlist